ردیف

پدید آورنده

شماره ثبت

عنوان

استاد راهنما/ مشاور

تاریخ دفاع

1

 عبدیزدان،مرجان

 

1436

یک الگوریتم ژنتیک اولویت بر اساس تعداد فرزندان برای زمانبندی کارها در سیستم های چند پردازنده

دکترامیر مسعود رحمانی/ دکترماشاء اله عباسی دزفولی

 

تابستان 86

2

 

1658

یک زمان بند جدید برای زمان بندی چند پردازنده ای ها با تکیه بر الگوریتم زنتیک با در نظر گرفتن اولویت پروسه ها

دکتر حمید حاج سید جوادی / دکتر امیر مسعود رحمانی

اسفند 86

3

 

1549

ارائه یک مدل و استفاده از آن جهت ساخت محیط جامع نرم افزار بر اساس پروتکل های اینترنت

دکتر ماشااله عباسیدزفولی / دکتر امیر مسعود رحمانی

پاییز 86

4

کشاورزی ، امین

1646

یک سیستم استخراج هوشمند اطلاعات از صفحات وب

دکتر امیر مسعود رحمانی/دکتر مهران محسن زاده

زمستان 86

5

 

1462

تشخیص میکروآنوریسم و هومو رزهای شبکیه با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

دکتر محمد حسین یکتایی / دکتر امیر حسین رحمانی

تابستان86

6

 

1617

بررسی متدولوزی اجرای سازه های نیمه عمیق و عمیق در خاکهای سست بروشهای (up-bottom) و(top-down) با رویکرد ویزه جهت انتخاب گزینه برتر عملیات اجرایی ایستگاههای زیرزمینی پروزه قطار شهری اهواز

دکتر عبد ا لکریم عباسی دزفولی/ دکتر جمشید سلحشور

زمستان 86

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

مخلصی قنواتی، داوود

 

1942

یادگیری در بازارهای الکترونیک مبتنی بر عامل

دکتر ماشاءاله عباسی دزفولی/ دکتر امیرمسعود رحمانی

87-86

14

عینی پور، امین

1946

تشخیص سرطان سینه با استفاده از سیستم دسته بندی فازی مبتنی بر الگوریتم تکاملی

دکتر ماشاء اله عباسی دزفولی/ دکترمحمدحسین یکتایی

 

15

بویری، حمیدرضا

2133

شناسایی کاراکترهای متون چاپی فارسی اسکن شده با استفاده از شبکه های عصبی –فازی

دکتر ماشاء اله عباسی دزفولی/ دکترمحمدحسین یکتایی

زمستان 87


ردیف

پدید آورنده

شماره ثبت

عنوان

استاد راهنما/ مشاور

تاریخ دفاع

15

بویری، حمیدرضا

2133

شناسایی کاراکترهای متون چاپی فارسی اسکن شده با استفاده از شبکه های عصبی –فازی

دکتر ماشاء اله عباسی دزفولی/ دکترمحمدحسین یکتایی

زمستان 87

16

پدرام ،علی

2153

شبیه سازی زمانبندی فرآیندهای سیستم عامل با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دکتر محمد حسین یکتایی/ دکتر ماشاالله عباسی دزفولی

88-87

17

خیرخواه مریم

2177

رهیافتی جدید برای خوشه بندی جریان متن

دکتر مهرانمحسن زاده / دکتر امیر مسعود رخمانی

1387

18

نیکخواه،مهدی

2201

بررسی تاثیر استفاده از الگوریتم بهینه سازی در بهبود زمانبندی کارهای مستقل از هم در گرید محاسباتی PSO

دکتر حسین یکتایی / دکتر امیر مسعود رحمانی

87-88

19

شجاعی نیا ، محمد

2222

مسیر یابی در شبکه های سیار موردی بر اساس روابط اعتماد وپرامترهای کیفیت خدمات شبکه

دکتر امیر مسعود رخمانی / دکتر ماشاء... عباسی

87-86

20

پرتابیان ،جعفر

2226

اندازه گیری کیفیت داده ها با اسثفاده از داده کاوی

دکتر مهران محسن زاده / دکتر امیر مسعود رحمانی

88-87

21

مومن زاده، حمید

2245

تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از تکنیک داده کاوی فازی – مکاشفه ای

دکتر حمید حاج سید جوادی / دکتر ماشاء الله عباسی دزفولی

87-88

22

شاعیدی،علی

1462

تشخیص میکرو آنوریسم ها وهومورزهای شبکیه با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین  

دکتر محمدحسین یکتایی/دکتر امِِیرحسین رحمانی

تابستان1386

23

باران پویان ،مازیار

2362

طراحی یک روش داه کاوی کارآمد وقابل تفسیرتوسط مدل ترکیبی فازی ژنتیک – سرمایشی

دکترمحمد صنیعی آباده /دکترمحمد حسین یکتایی

88-1387

24

برازنده ،ایمان

2415

توازن هوشمند بارمبتنی برمنطق فازی درسیستم های توزیع شده

دکتر امیر مسعود رحمانی/دکتر یسد سعید اله مرتضوی

88-1387

25

سقائیان ،ساسان

2431

روش نوین برای مقابله با حملات قطع سرویس در استاندارد  i802011

دکترمحمد حسین یکتایی / دکترامیر مسعود رحمانی

88-87

26

زنگنه ،ایما

ن

2519

طرا حی وپیاده سازی مترجم زبان فارسی به زبان شبکه سازی جهانی 

دکتر محمد حسین یکتایی /دکتر ماشاءالله عباسی دزفولی

88-87

27

حسنی اصل ،حمید رضا

 

2540

بهبودمسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم از طریق امتیاز دهیبه گره ها "انتشار هدایت شده مبتنیبر عامل پیش برنده "

دکتر امیر مسعودرحمانی /دکتر ماشاءالله عباسی ذزفولی

89-88

28

 

مدادیان ،،مهدی

2550

ارایه یک روش برای تشخیص حملات سیاه چاله در پروتکل مسیر یابی         AODV   شبکه سیار موردی

دکتر محمد حسین یکتایی /دکتر امیر مسعود رحمانی

88-87

29

مرادی ،محسن

2608

یک مدل انعطاف پذیر توازن با پویا برای کارهای مستقل از یکدیگردر گرید محاسباتی

دکتر ماشااله عباسی دزفولی /دکتر امیر مسعود رحمانی

89-88

30

محمدی ،ابوذر

2611

ارتقاء وضوح تصویر دیجیتال

دکتر ماشاءاله عباسی دزفولی /دکتر محمد حسین یکتایی

89-88

31

بشارتی ،رضا

2621

بررسی خطاهای میزبانها در شبکه های overlay

دکتر مظفر بگ محمدی /دکترماشاءاله عباسی

89-88

32

انصاری اصل ،عبدالنبی 

2620

دسته بندی سیگنال های مغزی و کاربرد آن در تشخیص احساسات

دکتر ماشاالله عباسی دزفولی /دکترمحمود جورابیان

88-87

33

زارعی قطب آبادی ،محمد

2630

ارائه روشی جدید درتخصیص خود سازمان ده منابع شبکه های گرید

دکترمحمد حسین یکتایی /دکتر سید حمید حاج سید جوادی

89-88

34

محمدی بهرام آبادی ،رضا

2628

استخراج اطلاعات از صفحات وب بر مبنای هستان شناسی

دکترمحمد حسین یکتایی /دکتر ماشاءاله عباسی دز فولی

88-87

35

حیدری ،حسین

2627

کنترل حرکات ربات انسان نما با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی

دکتر امیر مسعود رحمانی /دکتر ماشاءالله عباسی

88-87

36

ماموسیان ، خیدر

2786

کاوش استفاده از وب به کمک روش غیر قطعی

دکتر امیرمسعودرحمانی / دکتر ماشااله عیاسی دزفولی

89-88

37

آریانا، محمد حسین

2766

ترجمه از زبان  شبکه  سازی جهانی به زبان فارسی

دکتر محمد حسین یکتایی / دکتر ماشائالله عباسی دزفولی

89-88

38

کیانی شاهوندی،رجب

2817

بهینه سازی پرس و جوهای ساختاری  در سطح اسناد وب

دکتر امیر مسعود بیدگلی // دکتر محمد حسین یکتایی

89-88

39

سلیمی ، خوشنام

2819

کاهش مصرف توان در شبکه های حسگر بی سیم در گروهایی با  انتن GPS وبه روش خوشه بندی

دکتر محمد حسین یکتایی // دکتر امیر مسعود رحمانی

89-88

40

مشکی زاده ،سارا

2852

روشی نیمه خودکار برای دسته بندی صفحات  وب

دکتر امیر مسعود رحمانی // دکتر ماشاالله عباسی دزفولی

89-88

41

مهریار، هادی

2890

 

       سیستمهای تشخیص کلمه گوینده  

دکتر ماشاء الله عباسی دزفولی // دکتر امیر مسعود رحمانی

88

42

طیبی بابوکانی   امیر

2905

روش هوشمند رزرو پیشاپیش منابع در سیستم های گرید

دکتر امیر مسعود رحمانی // دکتر ماساء الله عباسی دز فولی

89-88

43

آزاد ، مهدی

2923

ارائه پیشنهادی جهت  بهبود عملکرد بخش

تفکیک وظایف در استاندار     359-2004                      ANSI  INCITS   َََ

دکتر سید خمید خاج سید جوادی // دکتر ماشااله عباسی دزفولی

89-88

44

فرخ تبار ،مهدی

2928

زمانبندی اقتصادی گریدهای محاسباتی با استفاده از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی

دکتر امیر مسعود بید گلی  // دکتر امیر مسعود رحمانی

89-88

45

جوانمردی ، عبدالکریم

2929

کاربرد الگوریتم AISبرای بهینه سازی پروتکل AD_hoc

دکتر امیر مسعود بیدگلی // ذکتر امیر مسعود رحمانی

89-88

46

باقر نژاد ، سجاد

3028

بهینه سازی در توسعه و یکپارچه سازی وب سرویس ها در سیستم های توزیع شده

دکتر محمد حسین یکتایی // دکتر ماشااله عباسی  دزفولی

89-88

47

چهره ، صدیقه

3087

بهبود استخراج جلسات معنایی کاربر با استفاده از وب معنایی

دکتر مهران محسن زاده // دکتر ماشائالله عباسی دزفولی //

89-88

48

سراج ، حر

3080

ارائه چارچوبی جهت سنجش معیار ارزش افزوده در کیفیت داده ها

دکتر مهران محسن زاده // دکتر ماشاء الله عباسی دزفولی  

89-88

49

علی پور ، یوسف

3160

راهکار برای کاهش تاخیر در شبکه های چند پخشی  پوششی وبهبود در ساخت نگهداری درخت چند پخشی پوششی

دکتر امیر مسعود بیدگلی // دکتر امیر مسعود رحمانی

89-88

50

پارسایی مهر ، الهام

3200

فیلتر نمودن هر زنامه در سیستم مبتنی بر نمونه با استفاده از نگرش خوشه بندی

دکتر امیر مسعود رحمانی // دکتر محمد حسین یکتایی

89-88

51

حدادیان نژاد یوسفی ، هدا

3228

بکارگیری کاوش استفاده از و.ب به منظور پیمایش تطبیق پذیر بر اساس سبک یادگیری و سطح دانش  یادگیرنده

دکتر احمد کاردان// دکتر ماشاءالله عباسی دزفولی

90-89

52

خسروی ، سارا

3223

ارائه یک روش در پنهان سازی متن فارسی در تصویر

دکتر ماشائااه عباسی دزفولی // دکتر محمد حسین یکتایی

90-89

53

نژاد عباباف ، الهام

3218

ارائه یک روش اتوماتیک حاشیه نویسی وب

دکتر مهران محسن زاده / دکتر محمدحسین یکتایی

89-88

54

آسایش، مهرزاد

3244

بررسی وبهبود چالشهای موجود در شبکه سیار موردی

دکتر سراج الدین کاتبی/دکتر امیر مسعود بیدگلی

90-89

55

یزدانیان ،عباس

3254

افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از تکنیک های مسیر یابی مؤثر

دکتر محمد حسین یکتایی/دکتر ماشالله عباسی دزفولی

90-89

56

مؤمنی ،لادن

3283

مسیر یابی در شبکه روی تراشه‌ی توری دوبعدی نامنظم با راه گزینی خزشی

 

دکتر محمود فتحی/دکتر امیر مسعود رهمانی

89-88

57

اسکندری نیا،رضا

3286

ارائه روشی برای استخراج  مفهومی داده ها از منابع نیمه ساخت یافته مبتنی بر هستان شناسی

دکتر محمد حسین یکتایی/دکتر امیر مسعود رحمانی

90-89

58

فتحی ، مهسا

3323

بهبود عامل های یادگیر جهت مذاکره در گرید با استفاده از منطق فازی

دکتر امیر مسعود رحمانی/دکتر ماشالله عباسی دزفولی

90-89

59

محمد رضائی،محمد رضا

3327

ارائه‌ ی یک طرح جدید برای کاربرد محاسبات فراگیر در محیط های کشاورزی

دکتر امیر مسعود رحمانی /دکتر امیر مسعود بیدگلی

90-89

60

عاربی،پیمان

3243

ارائه یک روش جدید بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده مشبک

دکتر سراج الدین کاتبی / دکتر امیر مسعود بیدگلی

90-89

61

توکل ،الهام

3420

رزرواسیون پیشایش با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات وسرمایش شبیه سازی شده درسیستم های محاسباتی گرید

دکتر امیر مسعود رحمانی/دکتر امیر مسعود بیدگلی

90-89

62

یوسف زاده بحری، علیرضا

3442

کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری بوسیله  یک الگوریتم هوشمند

دکتر امیرمسعود بیدگلی/دکتر امیر مسعود رحمانی

90-89

63

تصدیقی ، علی

3461

اختصاص منابع در شبکه گرید با استفاده از قانون سوم نیوتن

دکتر امیر مسعود رحمانی/دکتر امیر مسعود بیدگلی

89-88

64

حسینی منفرد، فاطمه

3472

ارائه روشی بهبود یافته جهت خلاصه سازی هستان شناسی

دکتر محمد حسین یکتایی/دکتر مهران محسن زاده

90-89

65

ستوده ، عبدالله

3610

ارائه یک الگوریتم مسیر یابی تحمل پذیر خطا مبتنی بر خوشه بندی در شبکه های سیار موردی

دکتر امیر مسعود رحمانی/دکتر ماشالله عباسی دزفولی                         

88/87

66

منافی مورکانی،احسان

3586

تخصیص و مدیریت منابع گرید طبق روش اقتصادی چند سطحی

دکتر امیر مسعود رحمانی/دکتر ماشالله عباسی دزفولی

89-88

67

پاکدل ،مصطفی

3611

ارائه یک معماری مناسب برای صنعت بیمه بر پایه SOA

دکتر محمد حسین یکتایی/دکتر امیر مسعود رحمانی

89-88

68

شیخی، نسرین

3557

ارائه یک روش جدید در انتخاب ویژگی بدون نظارت برای خوشه بندی متون مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

دکتر امیر مسعود رحمانی/دکتر مهران محسن زاده

89-88

69

امیدی ، علی

3562

رتبه بندی صفحات وب در موتور جستجو با استفاده از الگوریتمی اکتشافی

دکتر امیر مسعود رحمانی/دکتر مهران محسن زاده

90-89

70

شایسته ، محمد

3516

ارائه روشی بهینه جهت خوشه بندی و انتخاب سر خوشه در شبکه های موردی سیار

دکتر امیر مسعود بیدگلی/دکتر ماشالله عباسی دزفولی

90-89

71

سیاحی ، عارف

3667

تغییر چارچوب های تولید نرم افزار به منظور پشتیبانی از نرم افزارهای وب معنایی

دکتر امیر مسعود بیدگلی/دکتر ماشالله عباسی دزفولی

90-89

72

رازقی، ابوالفضل

3636

بهبود عملکرد گرید با استفاده از MCMC

دکتر شهرام جعفری/دکتر رضا جاویدان

90-89

73

دهقانی، سارا

3634

تشخیص و دسته بندی غدد سرطان سینه با استفاده از پردازش تصویر

دکترماشااله عباسی دزفولی/دکتر امیر مسعود رحمانی

89-88

74

تقدیری، عباس علی

3631

ایده جدیدی در فشرده سازی تصاویربا متد فراکتال

دکترماشااله عباسی دزفولی/دکتر امیر مسعود رحمانی

90-89

75

پورنجف، مریم

3630

بهینه سازی روشهای کشف بن بست در مسیر یابی شبکه اتصالات چند پردازنده با استفاده از تکنیک های فازی

دکتر امیر مسعود بیدگلی/دکتر مهران محسن زاده

89-88

76

علی عبدی،ایمان

3646

یک الگوریتم تکاملی جدید بر مبنای رقابت گیاهان

دکتر امیر مسعود رحمانی /دکتر مهران محسن زاده                             

90-89

77

پژوهش، علیرضا

3588

روشی جدید در پنهان نگاری داده در تصاویرJPEG2000

دکتر ماشاالله عباسی دزفولی/دکتر محمد حسین یکتایی            

90-89

78

عباسی ،صدرالله

3710

تحلیل و ارزیابی معماری نرم افزار با بکار گیری آنتولوژی

دکتر رضا جاویدان /  دکتر ماشاالله عباسی دزفولی                   

90-89

79

وزیری،رضا

3709

ارائه رویکردی بر مبنای شبکه بیزین به منظور سنجش قابلیت اطمینان معماری خانواده ای از محصولات نرم افزاری

دکتر رضا جاویدان/دکتر محمد حسین یکتایی                                    

90-89

80

جم نژاد،محمد ایمان

3702

بهینه سازی ساختار زمانبندی بر اساس پردازش تکاملی

دکتر رضا جاویدان/دکتر ماشالله عباسی دزفولی                       

90-89

81

فقیهی،محسن

3699

بهبود ذخیره انرژی در شبکه متحرک اقتضایی یا شبکه های سنسور

دکترشهرام جعفری/دکتر رضا جاویدان

90-89

82

سجادی،سید رضا

3726

ارائه راهکاری مؤثر جهت ارتباط شبکه Ad-Hoc متحرک و اینترنت

دکتر سید حمید حاج سید جوادی/دکتر امیر مسعود رحمانی                     

90-89

83

افراشته مهر،مسلم

3735

ارائه یک الگوریتم خوشه بندی انرژی گرا با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شبکه های حسگر بی سیم

دکتر محمد تشنه لب/دکتر مهدی علی یاری شوره دلی                      

90-89

84

ناصری، نرجس خاتون

3740

زمان بندی ایستای کارها در سیستم گرید با استفاده از الگوریتم جستجوی جاذبه گرانشی

دکتر امیر مسعود رحمانی /دکتر   هوشنگ جزایری راد                     

89-88

85

شیخ نجدی،زهرا

3797

ارائه یک روش بهبود یافته برای یکپارچه سازی معنایی متاداده ای شمای چارچوب توصیف منابع

دکتر مهران محسن زاده/دکتر ماشالله عباسی دزفولی                          

90-89

86

صغیری، نویده

3805

ارائه روشی پویا برای افزایش کارایی در گرید داده با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دکتر ستار هاشمی/  دکتر ماشالله عباسی دزفولی                      

90-89

87

شجاعتمند ،امین

3806

ارائه روشی برای بهبود انتخاب داده و قابلیت اطمینان آن در گرید با استفاده از الگوریتم PSO

دکتر ستار هاشمی/  دکترماشالله        عباسی دزفولی                      

90-89

88

محمدی، ندا

3823

ارائه روشی جدید جهت بهبود کشف سرویسهای وب مبتنی بر پارامترهای کیفیت خدمات

دکتر مهران محسن زاده / دکتر ماشالله عباسی دزفولی                           

90-89

89

اکبری بنگر،داوود

3829

بهبودی در الگوریتمهای جایگزینی صفحه

دکتر همایون موتمنی/دکتر هوشنگ جزایری راد                         

90-89

90

مدیر نان ساز،حامد

3833

یک راهکار جدید مبتنی بر الگوریتم های خانوادهLZ جهت بهبود فشرده سازی بدون اتلاف داده            

دکتر شهرام جعفری/دکتر رضا جاویدان

90-89

91

عابدینی ،مجتبی

3867

یک راهکار مبتنی برناظر جهت رفع ابهام معنی کلمه در ترجمه‌ی ماشینی

دکتر شهرام جعفری /دکتر رضا جاویدان                          

90-89

92

موسوی نسب،احمد

3842

بازشناسی کلمات دست نویس فارسی با استفاده از شبکه های عصبی

دکتر ماشالله عباسی دزفولی/دکتر محمدحسین یکتایی      

90-89

93

جوهرپور ،علی

3841

تبدیل متن به گفتاربر اساس معنا و نقش دستوری کلمات

دکتر ماشالله عباسی دزفولی/دکتر محمدحسین یکتایی

90-89

94

توکلیان، رقیه       

3874

یک معماری مبتنی بر هستان شناسی در محیط محاسبات فراگیر

دکتر امیر مسعود رحمانی/دکتر امیر مسعودبیدگلی                     

90-89

95

رحیمی طاقانکی ،سروش

3878

قطعه بندی وطبقه بندی تصاویربافتی بااستفاده ازتبدیل کانتورلت وطبقه بندماشین بردارپشتیبان

دکتر رضا جاویدان/دکتر ماشالله عباسی دزفولی                                

90-89

96

نجفی،فاطمه

3924

ارائه یک روش کارا جهت بهینه سازی خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

دکتر ماشاالله عباسی دزفولی /دکتر حبیب رستمی                        

90-89

97

کیانی شاهوندی لقمان

3927

خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری در شبکه های حسگر بی سیم

دکتر محمدتشنه لب/دکتر علی هارون آبادی                                       

90-89

98

قناددزفولی،علیرضا

3931

افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم از طریق تجمیع اطلاعات

دکتر ماشالله عباسی دزفولی/دکتر محمدحسین یکتایی              

90-89

99

شیرازی ،شیدا

3956

تطبیق تصاویر پزشکی رادیولوژی با استفاده از پردازش تصویر

دکتر ماشالله عباسی دزفولی/ دکتر امیر مسعود بیدگلی                         

90-89

100

اصطهبانی،سمیه

3990

ارائه یک الگوریتم پویای ریشه یابی کلمات برای تمام زبانها با استفاده از آنتولوژی و داده کاوی

دکتر رضا جاویدان / دکتر ماشالله عباسی دزفولی                    

90-89

101

موسوی زاده، سید محمد

4024

ارائه یک راهکار جدید برای سنجش و ارتقاء کیفیت داده ها با رویکرد پیشگیرانه

دکتر مهران محسن زاده    / دکتر نسرین ارشدی         

90-89

102

عباسی ، نجمه

4027

حاشیه نویسی معنایی تصاویر موجود در صفحات وب به روش نیمه خودکار

دکتر رضا جاویدان/   دکتر ماشالله عباسی دزفولی               

90-89

103

نیکدل، آرش

4099

کنترل توپولوژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی

دکتر امیر مسعود بیدگلی/دکتر محمدحسین یکتایی       

91-90

104

مزرعه، سعید

4189

ارائه یک روش جدید برای جمع آوری پنهان داده ها در شبکه های حسگر بی سیم

دکتر ماشالله عباسی دزفولی/ دکتر محمد حسین یکتایی              

90-89

105

پولادوند

،علیرضا

4264

بهبودی درپاسخ بلادرنگ شبکه های حسگر/کارانداز بیسیم

دکترامیرمسعودبیدگلی/  دکترمهران محسن زاده             

91-90